Platinum Aydınlanma Formu

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Çelebi Havacılık Holding Anonim Şirketi (“ÇHH” veya “Şirket”) olarak tarafımızdan sağlanacak hizmetler için talep edilen kişisel veriler T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve paylaşılmaktadır.   

 

KVKK Madde 10 hükmü gereği hazırlanan işbu Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amaç ve konusu;

 

  •        ÇHH’nin ne amaçla ve ne tür kişisel veriler topladığı,

  •        Bu kişisel verilerin nasıl saklandığını ve kullanıldığı,

  •        ÇHH’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceği,

  •       Çelebi’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz,

  •        Taleplerinize yönelik tarafımızla iletişim imkanlarınızı size açıklamaktan ibarettir.

 

Bu minvalde, KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlere aktarıldığı ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

1.      Veri Sorumlusu 

KVKK kapsamında kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve amaç çerçevesinde işlenmektedir. 

 

2.     Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir?

ÇHH, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirilmek amacıyla kişisel verileri işleyebilmektedir.  

Yasal yükümlülüklerine bağlı olarak, ÇHH başta şirketimizden alacağınız hizmetin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla ve buna bağlı olarak dilek ve şikayetlerin idare edilmesi, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim, e-mail ve mobil hattınız aracılığıyla yürütülecek her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanmak amacıyla kişisel verileriniz ÇHH tarafından işlenmektedir.

 

3.     Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, kişisel verinin mahiyetine ve kanuni veya hizmete bağlı fiili gerekliliklere bağlı olarak Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi sunucu sağlayıcıları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi firmalar, Şirket’in iş ortakları, sigorta şirketleri ile Şirket’in istasyonlarındaki kişiler ile, Şirket’in şubeleri, Şirket’in iştirakleri, grup şirketleri , kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişileri ile ya da Şirket’in internet siteleri ile sosyal medya sayfaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere paylaşılabilecek ve işlenebilecektir. 

 

4. Kişisel verilerin saklanma süresi

KVKK’ya uygun olarak her türlü kişisel veriniz, aramızdaki hizmet ilişkisi devam ettiği sürece ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sürede Şirketimizin veri tabanlarında saklanacaktır. İlgili mevzuatın gerektirdiği süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz, Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak tarafımızdan re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.  

 

    6. Kişisel verilerin saklanması ve korunmasına ilişkin aldığımız önlemler

Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebeple kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, en üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, ÇHH’nin sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu şirketlerce, yurtiçi/yurtdışında yerleşik depolama alanlarında mevcut olabileceklerdir.

ÇHH, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır.  

ÇHH, kişisel verilerinizi mümkün olan şartlar dahilinde gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve buna istinaden gerekli her türlü özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ÇHH’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ÇHH bu durumu derhal sizlere ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan mercilere bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

7. Talepleriniz ve Değerlendirilmesi

Kişisel verileriniz üzerinde herhangi bir güncelleme yapmak ya da ÇHH’nin veri işleme politikası hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, bu talebinizi celebicommunications@celebiaviation.com adresine e-posta göndererek bizlere iletebilir bu talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Tüm talepleriniz, KVKK Madde 13 uyarınca 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.